اورینگ

یکی از رایج ترین و پرکاربرد ترین آببند ها در صنعت میباشد.که با قرار گرفتن بین دو سطح مانع از نشت سیال میشود.
عوامل مهم و تاثیر گذاری در انتخاب آببند به ظاهر ساده وجو دارد که چنانچه در طراحی اولیه محاسبه نشود منجر به خرابی اورینگ در سیستم میشود

دسته: